/
10May 2018

Warunki gwarancji na meble CAYA DESIGN

W pierwszej kolejności zapoznaj się z zasadami postępowania reklamacyjnego:

1. Składający reklamację na mocy gwarancji powinien zgłosić ją u Sprzedawcy z dokumentacją dotyczącą zakupu (dowód zakupu, druk zamówienia) oraz kartą gwarancyjną
2. Składający reklamację wraz ze sprzedającym sporządzają protokół reklamacyjny, który jest przesyłany do Gwaranta
3. Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego i skutecznego dostarczenia protokołu reklamacyjnego do Gwaranta.

WARUNKI GWARANCJI NA MEBLE CAYA DESIGN

1. GWARANT - CAYA DESIGN - ZAPEWNIA DOBRĄ JAKOŚĆ I SPRAWNE FUNKCJONOWANIE MEBLI POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PRAWIDŁOWYCH ZASAD ICH UŻYTKOWANIA PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZEJ KARCIE GWARANCYJNEJ ORAZ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

1.1 KARTA GWARANCYJNA NIE WYŁĄCZA I NIE OGRANICZA, ANI NIE ZAWIESZA UPRAWNIEŃ KUPUJĄCEGO WYNIKAJĄCYCH z PRZEPISÓW RĘKOJMI ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

1.2 OKRES GWARANCJI WYNOSI 24 MIESIĄCE LICZĄC OD DATY WYDANIA TOWARU PRZEZ GWARANTA KUPUJĄCEMU.

1.3 SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO UDZIELENIA KUPUJĄCEMU INFORMACJI NA TEMAT:
- MATERIAŁÓW Z JAKICH WYKONANY JEST MEBEL,
- ZASAD KONSERWACJI I INSTRUKCJI MONTAŻU
- O FUNKCJONAWANIU AKCESORIÓW MEBLOWYCH, KTÓRE WPRAWIANE SĄ W RUCH PODCZAS UŻYTKOWANIA.

1.4 GWARANCJA OBOWIĄZUJE NA TERYTORIUM RP.

1.5 GWARANCJA OBEJMUJE WYŁĄCZNIE MEBLE MIESZKANIOWE UŻYWANE W WARUNKACH DOMOWYCH.

1.6 PRZY SPRZEDAŻY, CELEM SPRAWDZENIA JAKOŚCI, MEBLE POWINNY BYĆ ROZPAKOWANE PRZEZ KUPUJĄCEGO, CO SPRZEDAWCA POTWIERDZA W DOWODZIE SPRZEDAŻY MEBLA.

1.7 INFORMUJEMY, ŻE PODSTAWĄ ZŁOŻENIA REKLAMACJI NA USZKODZENIE MECHANICZNE JEST POZOSTAWIENIE OPAKOWANIA MEBLI I FOLI

1.8 DOPUSZCZA SIĘ WYSTĘPOWANIE RÓŻNIC ODCIENI TKANIN I SKÓR NATURALNYCH W PORÓWNANIU DO PRÓBNIKÓW KOLORYSTYCZNYCH. WYNIKA TO Z RÓŻNIC POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI PARTIAMI PRODUKCYJNYMI

1.9 KARTA GWARANCYJNA OKREŚLA DANE IDENTYFIKACYJNE MEBLI OBJĘTYCH GWARANCJĄ ORAZ WARUNKI GWARANCJI, W TYM WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH. GWARANCJA JEST UDZIELANA PIERWSZEMU NABYWCY MEBLI (DALEJ OKREŚLANYM JAKO KUPUJĄCY), KTÓRY ZAKUPIŁ NOWE MEBLE BEZPOŚREDNIO OD GWARANTA LUB OD JEGO OFICJALNEGO DYSTRYBUTORA W CELU NIEZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.

1.10 WARUNKIEM REALIZACJI PRZEZ GWARANTA ŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH JEST PRZEDŁOŻENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO W MIEJSCU ZAKUPU MEBLI PISEMNEJ REKLAMACJI, SPORZĄDZONEJ NA FORMULARZU TAM DOSTĘPNYM WRAZ Z ORYGINAŁAMY KARTY KWARANCYJNEJ I DOWODU ZAKUPU MEBLI

1.11 JEŻELI PO PRZYJĘCIU REKLAMACJI GWARANT UZNA ZA KONIECZNE DOKONANIE OGLĘDZIN MEBLI W CELU JEJ ROZPATRZENIA, PRZEPROWADZI OGLĘDZINY W TERMINIE TELEFONICZNIE UZGODNIONYM Z KUPUJĄCYM, W PORZE DNIA WYZNACZONEJ PRZEZ GWARANTA. W PRZYPADKU OGLEDZIN, GWARANT USTOSUNKUJE SIĘ DO REKLAMACJI I PODEJMIE DECYZJĘ W SPRAWIE JEJ ZASADNOŚCI W TERMINIE 14 DNI OD ICH DOKONANIA

1.12 GWARANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DECYZJI ZARÓWNO CO DO MIEJCA DOKONANIA OGLEDZIN JAK I POBRANIA ICH DO NAPRAWY, KTÓRYM MOŻE BYĆ ALBO MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ KUPUJĄCEGO ALBO MIEJSCE, W KTÓRYM MEBLE ZOSTAŁY KUPUJĄCEMU WYDANE, BĄDŹ MIEJSCE ZAKUPU MEBLI

1.13 KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO STARANNOŚCI OGÓLNIE WYMAGANEJ W RAMACH KORZYSTANIA Z MEBLI TAPICEROWANYCH, W TYM ZWŁASZCZA ZANIECHANIA UŻYWANIE MEBLI W PRZYPADKU STWIERDZENIA W NICH JAKIEJKOLWIEK WADY MATERIAŁOWEJ LUB WYKONAWCZEJ BĄDŹ OBJAWÓW NADMIERNEGO ZUŻYCIA KTÓREGOŚ Z ELEMENTÓW MEBLI POD RYGOREM ZWOLNIENIA SIĘ PREZ GWARANTA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POGORSZENIE STANU MEBLI WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA KUPUJĄCEGO

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

- EFEKTY NIEWŁAŚCIWYCH PRÓB CZYSZCZENIA POKROWCÓW.
- ZRÓŻNICOWANE ZUŻYCIE SPOWODOWANE NIERÓWNOMIERNĄ EKSPLOATACJĄ SIEDZISK.
- RÓŻNICE TWARDOŚCI  I WYSOKOŚCI POJEDYNCZYCH ELEMENTÓW, PODZESPOŁÓW UWARUNKOWANE ROZWIĄZANIAMI KONSTRUKCYJNYMI.
- RÓŻNICE W STRUKTURZE I ODCIENIU NATURALNYCH I BARWIONYCH ELEMENTÓW DREWNA.
- ZMIANY ZABARWIENIA SKÓRY PRZEJMOWANE OD OBCYCH MATERIAŁÓW O NIETRWAŁYCH KOLORACH.
- RÓŻNICE TWARDOŚCI PIANEK SIEDZISK W GRANICACH 10-15% Z UWAGI NA DOPUSZCZALNY ROZRZUT TWARDOŚCI PIANEK JEDNEGO GATUNKU PODAWANY PRZEZ PRODUCENTÓW PIANEK ORAZ NATURALNE ZMIANY MIĘKKOŚCI PODUCH.
- ZMIANY W MIĘKKOŚCI I SPRĘŻYSTOŚCI PODUCH OPARCIA, PODŁOKIETNIKÓW, BOKÓW, ZAGŁÓWKÓW I SIEDZISK MEBLI ORAZ ICH ODKSZTAŁCENIA, MARSZCZENIA, POFAŁDOWANIA, BĘDĄCYCH REZULTATEM NORMALNEGO UŻYTKOWANIA MEBLI (WYMIENIONE CECHY MEBLI NIE POWINNY BYĆ MYLONE Z UTRATĄ SPRĘŻYSTOŚCI WSKAZANYCH ELEMENTÓW, ZACHODZĄCĄ W NASTĘPSTWIE DEFEKTU KONSTRUKCJI LUB MATERIAŁU MEBLI)
- RÓŻNICE W POŁYSKU SKÓRY, ODCIENIACH, STRUKTURZE POWIERZCHNI ORAZ NATURALNE CECHY SKÓRY JAK: BLIZNY, ZGRUBIENIA, ŻYŁY, FAŁDY TŁUSZCZOWE, ZAGNIOTY, POCIENIENIA, NAKŁUCIA OWADÓW KTÓRE WNIKAJĄ Z NATURALNEGO ŚRODOWISKA, W KTÓRYM ŻYŁY ZWIERZĘTA. NADAJĄ ONE SKÓRZE I MEBLOM INDYWIDUALNY CHARAKTERYSTYCZNY WYGLĄD I NIE MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ ZGŁASZANIA REKLAMACJI.
- MECHACENIE, KURCZENIE SIĘ I PŁOWIENIE TKANINY
- ODCIENIE W TKANINACH W ZESTAWACH MODUŁOWYCH – TYPU NUBUK, WELUR, CARABU GŁÓWNIE ZE STRUKTURĄ ZAMSZOWĄ
- WADY I USZKODZENIA W WYNIKU KTÓRYCH OBNIŻONO CENĘ WYROBU TAKICH CECH MEBLI JAK ZAPACH ŚWIEŻOŚCI UŻYTYCH DO PRODUKCJI MEBLI MATERIAŁÓW ORAZ WYDAWANE PRZEZ KONSTRUKCJĘ MEBLI DŹWIĘKI (TRZESZCZENIE, SKRZYPIENIE), BĘDĄCE WYNIKIEM SEZONOWANIA I UKŁADANIA SIĘ KONSTRUKCJI;
- POFAŁDOWANIA I ZMARSZCZENIA SKÓRY LUB MATERIAŁU OBICIOWEGO WYNIKAJĄCE Z TECHNIKI WYKONANIA WYROBU I JEGO UŻYTKOWANIA
- POGORSZENIA JAKOŚCI MEBLI SPOWODOWANEJ PROCESAMI ICH NATURALNEGO ZUŻYCA LUB STARZENIA SIĘ (WSKUTEK BLAKNIĘCIA KOLORÓW MATERIAŁÓW OBICIOWYCH, DZIAŁANIA WILGOCI, OGRZEWANIA ITP.)
- RÓŻNIC + / - 4%  W WYMIARACH RZECZYWISTYCH MEBLI W STOSUNKU DO WYMIARÓW KATALOGOWYCH W TAPICEROWANYCH CZĘŚCIACH WYROBÓW
- USZKODZENIA MECHANICZNE JUŻ PO ODBIORZE PRZEZ KLIENTA
- USZKODZEŃ LUB USTEREK MEBLI WYNIKAJĄCYCH Z PRZYCZYN ZEWNĘTRZNYCH TJ. INNYCH NIŻ WADY MATERIAŁOWE LUB WYKONAWCZE, W SZCZEGÓLNOŚCI USZKODZEŃ MECHANICZNYCH, BĘDĄCYCH NASTĘPSTWEM NIEWŁAŚCIWEGO LUB NIEOSTROŻNEGO OBCHODZENIA SIĘ Z MEBLAMI(W POSTACI ROZDARCIA, PRZECIĘCIA, PRUCIA SZWÓW, PRZYPALENIA, ZALANIA, ZANIECZYSZCZENIA MEBLI ITP.) LUB USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI

OBOWIĄZKI GWARANTA.

1. GWARANT ODPOWIADA ZA WADY POWSTAŁE Z PRZYCZYN TKWIĄCYCH W SPRZEDANYM WYROBIE, TO JEST ZA WADY MATERIAŁOWE I  TECHNOLOGICZNE WYROBU, KTÓRE UJAWNIAJĄ SIĘ W OKRESIE OD WYDANIA WYROBU KUPUJĄCEMU DO UPŁYWU UTRATY GWARANCJI.

2. GWARANT USTOSUNKOWUJE SIĘ DO ZGŁOSZENIA NIEZGODNOŚCI WYROBU Z UMOWĄ W TERMINIE 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA PEŁNYCH INFORMACJI ZAWARTYCH W DRUKU REKLAMACYJNYM NASZEJ FIRMY.

JEŚLI GWARANT UZNA, ŻE REKLAMACJA JEST ZASADNA TO USUNIE WADY LUB DOSTARCZY MEBEL WOLNY OD WAD, PRZY CZYM:
- WYBÓR ŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO (USUNIĘCIE WAD LUB WYMIANA) NALEŻY DO GWARANTA.
- W PRZYPADKU WPROWADZENIA UDOSKONALEŃ LUB ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH GWARANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONANIA NAPRAWY ZGODNIE Z NOWĄ TECHNOLOGIĄ
- JEŻELI IDENTYCZNE MATERIAŁY NIE SĄ DOSTĘPNE W CZASIE NAPRAWY GWARANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZASTĄPIENIA MATERIAŁÓW INNYMI O PORÓWNYWALNEJ JAKOŚCI I WALORACH (TJ. ODCIENIE MATERIAŁÓW OBICIOWYCH, SKÓRY NATURALNEJ, FAKTURY SKÓRY ETC.)
- GWARANT NIE MA OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA KLIENTOWI WYROBU ZAMIENNEGO NA CZAS WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH

OGRANICZENIE  UPRAWNIEŃ Z GWARANCJI NASTĘPUJE W PRZYPADKU, GDY:
- KUPUJĄCY DOKONA USZKODZEŃ WYROBU NA SKUTEK UŻYTKOWANIA NIEZGODNEGO Z JEGO PRZEZNACZENIEM LUB NIEPRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI MONTAŻU, KONSERWACJI LUB NIEOSTROŻNEGO PRZENOSZENIA, PRZESUWANIA LUB PRZEWOŻENIA WYROBU
- KUPUJĄCY PO ROZPAKOWANIU WYROBU STWIERDZI BRAK ZAŁĄCZONEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA  I  NIE ZGŁOSI TEGO FAKTU SPRZEDAWCY LUB GWARANTOWI TO GWARANT W TERMINIE 30 DNI OD DATY DOSTAWY MEBLA  UZNAJE, ŻE ZOSTALA ONA SKUTECZNIE DO KLIENTA DOSTARCZONA.
- KUPUJACY WYSTAWIA MEBLE NA INTENSYWNE OŚWIETLENIE ŚWIATLEM SŁONECZNYM.
- KUPUJĄCY STAWIA WYRÓB W ODLEGŁOSCI MNIEJSZEJ NIŻ 1,5 M OD ŹRODEŁ CIEPŁA.
- KUPUJĄCY NIE PRZESTRZEGA WŁAŚCIWYCH WARUNKOW W POMIESZCZENIACH TJ: TEMPERATURY OD 15 ST. C. DO 40 SZT. C. ORAZ WILGOTNOŚCI OD 40-70%.
- KUPUJACY STWIERDZI  MECHANICZNE USZKODZENIA MEBLA (NP.: ROZDARCIE, ROZCIĘCIE, PRZETARCIE, PRZYPALENIE MEBLA, USZKODZENIE KONSTRUKCJI, ITP.) W TERMINIE PO ODBIORZE JAKOŚCIOWO-ILOŚCIOWYM PODPISUJĄC PROTOKÓŁ ODBIORU PRZY DOSTAWIE (ODBIORZE)  WYROBU.

UTRATA UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH MA MIEJSCE W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:
- PRZED UPLYWEM DWÓCH MIESIĘCY OD STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYROBU Z UMOWĄ NIE ZAWIADOMI O TYM SPRZEDAWCY POPRZEZ PISEMNE ZLOŻENIE REKLAMACJI.
- WYSTĘPUJĄ NIEISTOTNE NIEZGODNOŚCI WYROBU Z UMOWĄ.
- KUPUJĄCY UNIEMOŻLIWI PRZEDSTAWICIELOWI GWARANTA DOKONANIE OGLĘDZIN MEBLA, NAPRAWY, WYMIANY CZĘŚCI LUB CALOŚCI  WYROBU.
- GWARANT NIE ODPOWIADA ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, GDY KUPUJĄCY O TEJ NIEZGODNOŚCI WIEDZIAŁ, LUB OCENIAJĄC ROZSĄDNIE POWINIEN WIEDZIEĆ
- UŻYTKOWANIA NIEZGODNEGO Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA
- ZABARWIENIA ODZIEŻĄ LUB INNYMI BARWNIKAMI
- BRAKU SYSTEMATYCZNEGO CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI WYROBU BĄDŹ UŻYWANIE W TYM CELU NIEPRZEZNACZONYCH DO TEGO ŚRODKÓW CHEMICZNYCH, MAJĄCE BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI ZWIĄZEK ZE ZGŁOSZONĄ USTERKĄ MEBLI
- ZBYT INTENSYWNEGO OŚWIETLENIA ŚWIATŁEM SŁONECZNYM LUB SZTUCZNYM
- STWIERDZENIA JAKIEJKOLWIEK NAPRAWY, MODERNIZACJI, MODYFIKACJI, PRZERÓBKI LUB NIEPRAWIDŁOWEJ KONSERWACJI MEBLI, WYKONANEJ BEZPOŚREDNIO PRZEZ KUPUJĄCEGO LUB PRZEZ INNĄ NIŻ GWARANT OSOBĘ
- USZKODZEŃ MECHANICZNYCH
- SZKÓD SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWYM PRZEWOŻENIEM LUB PRZENOSZENIEM WYROBU PRZEZ KLIENTA
- UŻYWANIEM MEBLI W INNYCH WARUNKACH NIŻ WARUNKI DOMOWE

UWAGA: KOSZTY ZWIĄZANE Z  NIEUZASADNIONĄ WIZYTĄ SERWISU, RZECZOZNAWCY ITP. PONOSI KUPUJĄCY (KLIENT)