Strefa architekta

Strefa architekta

  • AVANTI

    • avanti_ii_b-2f-otm.3ds (3,28 MB | 3ds) Pobierz
    • avanti_ii_b-2f-otm.jpg (224,81 KB | jpg) Pobierz
    • avanti_ii_b-2f-otm.max (11,73 MB | max) Pobierz
    • avanti_ii_b-2f-otm.obj (9,52 MB | obj) Pobierz
  • CUBE

    • cube_naro_02.jpg (96,88 KB | jpg) Pobierz
    • cube_naroznik.3ds (5,91 MB | 3ds) Pobierz
    • cube_naroznik.max (8,74 MB | max) Pobierz
    • cube_naroznik.obj (16,63 MB | obj) Pobierz
  • LORENZO Element

    • lorenzo_elementy.zip (52,74 MB | zip) Pobierz
    • lorenzo_elementy.3ds (14,84 MB | 3ds) Pobierz
  • LORENZO Modulio

    • lorenzo_01.jpg (202,85 KB | jpg) Pobierz
    • lorenzo_zest_otom2bfn-tr2.3ds (10,02 MB | 3ds) Pobierz
    • lorenzo_zest_otom2bfn-tr2.obj (36,84 MB | obj) Pobierz
    • lorenzo_zest_otom2bfn-tr2.max (109,77 MB | max) Pobierz
  • LORENZO Modulio

    • lorenzo_zest_2n1.3ds (6,78 MB | 3ds) Pobierz
    • lorenzo_zest_2n1.max (70,46 MB | max) Pobierz
    • lorenzo_zest_2n1.obj (24,32 MB | obj) Pobierz
  • MENTOR

    • mentor_naro_d-1-eln-2fs.jpg (182,33 KB | jpg) Pobierz
    • mentor_naro_d-1-eln-2fs.3ds (3,83 MB | 3ds) Pobierz
    • mentor_naro_d-1-eln-2fs.max (7,5 MB | max) Pobierz
    • mentor_naro_d-1-eln-2fs.obj (10,24 MB | obj) Pobierz

Strony