/
10Maj 2018

Warunki gwarancji na meble CAYA DESIGN

W pierwszej kolejności zapoznaj się z zasadami postępowania reklamacyjnego:

1. Składający reklamację na mocy gwarancji powinien zgłosić ją u Sprzedawcy z dokumentacją dotyczącą zakupu (dowód zakupu, druk zamówienia) oraz kartą gwarancyjną
2. Składający reklamację wraz ze sprzedającym sporządzają protokół reklamacyjny, który jest przesyłany do Gwaranta
3. Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego i skutecznego dostarczenia protokołu reklamacyjnego do Gwaranta.

WARUNKI GWARANCJI NA MEBLE CAYA DESIGN

1. GWARANT - CAYA DESIGN - ZAPEWNIA DOBRĄ JAKOŚĆ I SPRAWNE FUNKCJONOWANIE MEBLI POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PRAWIDŁOWYCH ZASAD ICH UŻYTKOWANIA PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZEJ KARCIE GWARANCYJNEJ ORAZ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

1.1 KARTA GWARANCYJNA NIE WYŁĄCZA I NIE OGRANICZA, ANI NIE ZAWIESZA UPRAWNIEŃ KUPUJĄCEGO WYNIKAJĄCYCH z PRZEPISÓW RĘKOJMI ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

1.2 OKRES GWARANCJI WYNOSI 24 MIESIĄCE LICZĄC OD DATY WYDANIA TOWARU PRZEZ GWARANTA KUPUJĄCEMU, PRZY CZY NIE DŁUŻEJ NIŻ 27 MIESIĘCY OD DATY PRODUKCJI MEBLI

1.3 SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO UDZIELENIA KUPUJĄCEMU INFORMACJI NA TEMAT:
- MATERIAŁÓW Z JAKICH WYKONANY JEST MEBEL,
- ZASAD KONSERWACJI I INSTRUKCJI MONTAŻU
- O FUNKCJONAWANIU AKCESORIÓW MEBLOWYCH, KTÓRE WPRAWIANE SĄ W RUCH PODCZAS UŻYTKOWANIA.

1.4 GWARANCJA OBOWIĄZUJE NA TERYTORIUM RP.

1.5 GWARANCJA OBEJMUJE WYŁĄCZNIE MEBLE MIESZKANIOWE UŻYWANE W WARUNKACH DOMOWYCH.

1.6 PRZY SPRZEDAŻY, CELEM SPRAWDZENIA JAKOŚCI, MEBLE POWINNY BYĆ ROZPAKOWANE PRZEZ KUPUJĄCEGO, CO SPRZEDAWCA POTWIERDZA W DOWODZIE SPRZEDAŻY MEBLA.

1.7 INFORMUJEMY, ŻE PODSTAWĄ ZŁOŻENIA REKLAMACJI NA USZKODZENIE MECHANICZNE JEST POZOSTAWIENIE OPAKOWANIA MEBLI I FOLI

1.8 DOPUSZCZA SIĘ WYSTĘPOWANIE RÓŻNIC ODCIENI TKANIN I SKÓR NATURALNYCH W PORÓWNANIU DO PRÓBNIKÓW KOLORYSTYCZNYCH. WYNIKA TO Z RÓŻNIC POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI PARTIAMI PRODUKCYJNYMI

1.9 KARTA GWARANCYJNA OKREŚLA DANE IDENTYFIKACYJNE MEBLI OBJĘTYCH GWARANCJĄ ORAZ WARUNKI GWARANCJI, W TYM WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH. GWARANCJA JEST UDZIELANA PIERWSZEMU NABYWCY MEBLI (DALEJ OKREŚLANYM JAKO KUPUJĄCY), KTÓRY ZAKUPIŁ NOWE MEBLE BEZPOŚREDNIO OD GWARANTA LUB OD JEGO OFICJALNEGO DYSTRYBUTORA W CELU NIEZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.

1.10 WARUNKIEM REALIZACJI PRZEZ GWARANTA ŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH JEST PRZEDŁOŻENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO W MIEJSCU ZAKUPU MEBLI PISEMNEJ REKLAMACJI, SPORZĄDZONEJ NA FORMULARZU TAM DOSTĘPNYM WRAZ Z ORYGINAŁAMY KARTY KWARANCYJNEJ I DOWODU ZAKUPU MEBLI

1.11 JEŻELI PO PRZYJĘCIU REKLAMACJI GWARANT UZNA ZA KONIECZNE DOKONANIE OGLĘDZIN MEBLI W CELU JEJ ROZPATRZENIA, PRZEPROWADZI OGLĘDZINY W TERMINIE TELEFONICZNIE UZGODNIONYM Z KUPUJĄCYM, W PORZE DNIA WYZNACZONEJ PRZEZ GWARANTA. W PRZYPADKU OGLEDZIN, GWARANT USTOSUNKUJE SIĘ DO REKLAMACJI I PODEJMIE DECYZJĘ W SPRAWIE JEJ ZASADNOŚCI W TERMINIE 14 DNI OD ICH DOKONANIA

1.12 GWARANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DECYZJI ZARÓWNO CO DO MIEJCA DOKONANIA OGLEDZIN JAK I POBRANIA ICH DO NAPRAWY, KTÓRYM MOŻE BYĆ ALBO MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ KUPUJĄCEGO ALBO MIEJSCE, W KTÓRYM MEBLE ZOSTAŁY KUPUJĄCEMU WYDANE, BĄDŹ MIEJSCE ZAKUPU MEBLI

1.13 KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO STARANNOŚCI OGÓLNIE WYMAGANEJ W RAMACH KORZYSTANIA Z MEBLI TAPICEROWANYCH, W TYM ZWŁASZCZA ZANIECHANIA UŻYWANIE MEBLI W PRZYPADKU STWIERDZENIA W NICH JAKIEJKOLWIEK WADY MATERIAŁOWEJ LUB WYKONAWCZEJ BĄDŹ OBJAWÓW NADMIERNEGO ZUŻYCIA KTÓREGOŚ Z ELEMENTÓW MEBLI POD RYGOREM ZWOLNIENIA SIĘ PREZ GWARANTA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POGORSZENIE STANU MEBLI WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA KUPUJĄCEGO

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

- EFEKTY NIEWŁAŚCIWYCH PRÓB CZYSZCZENIA POKROWCÓW.
- ZRÓŻNICOWANE ZUŻYCIE SPOWODOWANE NIERÓWNOMIERNĄ EKSPLOATACJĄ SIEDZISK.
- RÓŻNICE TWARDOŚCI  I WYSOKOŚCI POJEDYNCZYCH ELEMENTÓW, PODZESPOŁÓW UWARUNKOWANE ROZWIĄZANIAMI KONSTRUKCYJNYMI.
- RÓŻNICE W STRUKTURZE I ODCIENIU NATURALNYCH I BARWIONYCH ELEMENTÓW DREWNA.
- ZMIANY ZABARWIENIA SKÓRY PRZEJMOWANE OD OBCYCH MATERIAŁÓW O NIETRWAŁYCH KOLORACH.
- RÓŻNICE TWARDOŚCI PIANEK SIEDZISK W GRANICACH 10-15% Z UWAGI NA DOPUSZCZALNY ROZRZUT TWARDOŚCI PIANEK JEDNEGO GATUNKU PODAWANY PRZEZ PRODUCENTÓW PIANEK ORAZ NATURALNE ZMIANY MIĘKKOŚCI PODUCH.
- ZMIANY W MIĘKKOŚCI I SPRĘŻYSTOŚCI PODUCH OPARCIA, PODŁOKIETNIKÓW, BOKÓW, ZAGŁÓWKÓW I SIEDZISK MEBLI ORAZ ICH ODKSZTAŁCENIA, MARSZCZENIA, POFAŁDOWANIA, BĘDĄCYCH REZULTATEM NORMALNEGO UŻYTKOWANIA MEBLI (WYMIENIONE CECHY MEBLI NIE POWINNY BYĆ MYLONE Z UTRATĄ SPRĘŻYSTOŚCI WSKAZANYCH ELEMENTÓW, ZACHODZĄCĄ W NASTĘPSTWIE DEFEKTU KONSTRUKCJI LUB MATERIAŁU MEBLI)
- RÓŻNICE W POŁYSKU SKÓRY, ODCIENIACH, STRUKTURZE POWIERZCHNI ORAZ NATURALNE CECHY SKÓRY JAK: BLIZNY, ZGRUBIENIA, ŻYŁY, FAŁDY TŁUSZCZOWE, ZAGNIOTY, POCIENIENIA, NAKŁUCIA OWADÓW KTÓRE WNIKAJĄ Z NATURALNEGO ŚRODOWISKA, W KTÓRYM ŻYŁY ZWIERZĘTA. NADAJĄ ONE SKÓRZE I MEBLOM INDYWIDUALNY CHARAKTERYSTYCZNY WYGLĄD I NIE MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ ZGŁASZANIA REKLAMACJI.
- MECHACENIE, KURCZENIE SIĘ I PŁOWIENIE TKANINY
- ODCIENIE W TKANINACH W ZESTAWACH MODUŁOWYCH – TYPU NUBUK, WELUR, CARABU GŁÓWNIE ZE STRUKTURĄ ZAMSZOWĄ
- WADY I USZKODZENIA W WYNIKU KTÓRYCH OBNIŻONO CENĘ WYROBU TAKICH CECH MEBLI JAK ZAPACH ŚWIEŻOŚCI UŻYTYCH DO PRODUKCJI MEBLI MATERIAŁÓW ORAZ WYDAWANE PRZEZ KONSTRUKCJĘ MEBLI DŹWIĘKI (TRZESZCZENIE, SKRZYPIENIE), BĘDĄCE WYNIKIEM SEZONOWANIA I UKŁADANIA SIĘ KONSTRUKCJI;
- POFAŁDOWANIA I ZMARSZCZENIA SKÓRY LUB MATERIAŁU OBICIOWEGO WYNIKAJĄCE Z TECHNIKI WYKONANIA WYROBU I JEGO UŻYTKOWANIA
- POGORSZENIA JAKOŚCI MEBLI SPOWODOWANEJ PROCESAMI ICH NATURALNEGO ZUŻYCA LUB STARZENIA SIĘ (WSKUTEK BLAKNIĘCIA KOLORÓW MATERIAŁÓW OBICIOWYCH, DZIAŁANIA WILGOCI, OGRZEWANIA ITP.)
- RÓŻNIC +5CM LUB -5CM W WYMIARACH RZECZYWISTYCH MEBLI W STOSUNKU DO WYMIARÓW KATALOGOWYCH W TAPICEROWANYCH CZĘŚCIACH WYROBÓW
- USZKODZENIA MECHANICZNE JUŻ PO ODBIORZE PRZEZ KLIENTA
- USZKODZEŃ LUB USTEREK MEBLI WYNIKAJĄCYCH Z PRZYCZYN ZEWNĘTRZNYCH TJ. INNYCH NIŻ WADY MATERIAŁOWE LUB WYKONAWCZE, W SZCZEGÓLNOŚCI USZKODZEŃ MECHANICZNYCH, BĘDĄCYCH NASTĘPSTWEM NIEWŁAŚCIWEGO LUB NIEOSTROŻNEGO OBCHODZENIA SIĘ Z MEBLAMI(W POSTACI ROZDARCIA, PRZECIĘCIA, PRUCIA SZWÓW, PRZYPALENIA, ZALANIA, ZANIECZYSZCZENIA MEBLI ITP.) LUB USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI

OBOWIĄZKI GWARANTA.

1. GWARANT ODPOWIADA ZA WADY POWSTAŁE Z PRZYCZYN TKWIĄCYCH W SPRZEDANYM WYROBIE, TO JEST ZA WADY MATERIAŁOWE I  TECHNOLOGICZNE WYROBU, KTÓRE UJAWNIAJĄ SIĘ W OKRESIE OD WYDANIA WYROBU KUPUJĄCEMU DO UPŁYWU UTRATY GWARANCJI.

2. GWARANT USTOSUNKOWUJE SIĘ DO ZGŁOSZENIA NIEZGODNOŚCI WYROBU Z UMOWĄ W TERMINIE 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA PEŁNYCH INFORMACJI ZAWARTYCH W DRUKU REKLAMACYJNYM NASZEJ FIRMY.

JEŚLI GWARANT UZNA, ŻE REKLAMACJA JEST ZASADNA TO USUNIE WADY LUB DOSTARCZY MEBEL WOLNY OD WAD, PRZY CZYM:
- WYBÓR ŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO (USUNIĘCIE WAD LUB WYMIANA) NALEŻY DO GWARANTA.
- W PRZYPADKU WPROWADZENIA UDOSKONALEŃ LUB ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH GWARANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONANIA NAPRAWY ZGODNIE Z NOWĄ TECHNOLOGIĄ
- JEŻELI IDENTYCZNE MATERIAŁY NIE SĄ DOSTĘPNE W CZASIE NAPRAWY GWARANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZASTĄPIENIA MATERIAŁÓW INNYMI O PORÓWNYWALNEJ JAKOŚCI I WALORACH (TJ. ODCIENIE MATERIAŁÓW OBICIOWYCH, SKÓRY NATURALNEJ, FAKTURY SKÓRY ETC.)
- GWARANT NIE MA OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA KLIENTOWI WYROBU ZAMIENNEGO NA CZAS WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH

OGRANICZENIE  UPRAWNIEŃ Z GWARANCJI NASTĘPUJE W PRZYPADKU, GDY:
- KUPUJĄCY DOKONA USZKODZEŃ WYROBU NA SKUTEK UŻYTKOWANIA NIEZGODNEGO Z JEGO PRZEZNACZENIEM LUB NIEPRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI MONTAŻU, KONSERWACJI LUB NIEOSTROŻNEGO PRZENOSZENIA, PRZESUWANIA LUB PRZEWOŻENIA WYROBU
- KUPUJĄCY PO ROZPAKOWANIU WYROBU STWIERDZI BRAK ZAŁĄCZONEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA  I  NIE ZGŁOSI TEGO FAKTU SPRZEDAWCY LUB GWARANTOWI TO GWARANT W TERMINIE 30 DNI OD DATY DOSTAWY MEBLA  UZNAJE, ŻE ZOSTALA ONA SKUTECZNIE DO KLIENTA DOSTARCZONA.
- KUPUJACY WYSTAWIA MEBLE NA INTENSYWNE OŚWIETLENIE ŚWIATLEM SŁONECZNYM.
- KUPUJĄCY STAWIA WYRÓB W ODLEGŁOSCI MNIEJSZEJ NIŻ 1,5 M OD ŹRODEŁ CIEPŁA.
- KUPUJĄCY NIE PRZESTRZEGA WŁAŚCIWYCH WARUNKOW W POMIESZCZENIACH TJ: TEMPERATURY OD 15 ST. C. DO 40 SZT. C. ORAZ WILGOTNOŚCI OD 40-70%.
- KUPUJACY STWIERDZI  MECHANICZNE USZKODZENIA MEBLA (NP.: ROZDARCIE, ROZCIĘCIE, PRZETARCIE, PRZYPALENIE MEBLA, USZKODZENIE KONSTRUKCJI, ITP.) W TERMINIE PO ODBIORZE JAKOŚCIOWO-ILOŚCIOWYM PODPISUJĄC PROTOKÓŁ ODBIORU PRZY DOSTAWIE (ODBIORZE)  WYROBU.

UTRATA UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH MA MIEJSCE W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:
- PRZED UPLYWEM DWÓCH MIESIĘCY OD STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYROBU Z UMOWĄ NIE ZAWIADOMI O TYM SPRZEDAWCY POPRZEZ PISEMNE ZLOŻENIE REKLAMACJI.
- WYSTĘPUJĄ NIEISTOTNE NIEZGODNOŚCI WYROBU Z UMOWĄ.
- KUPUJĄCY UNIEMOŻLIWI PRZEDSTAWICIELOWI GWARANTA DOKONANIE OGLĘDZIN MEBLA, NAPRAWY, WYMIANY CZĘŚCI LUB CALOŚCI  WYROBU.
- GWARANT NIE ODPOWIADA ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, GDY KUPUJĄCY O TEJ NIEZGODNOŚCI WIEDZIAŁ, LUB OCENIAJĄC ROZSĄDNIE POWINIEN WIEDZIEĆ
- UŻYTKOWANIA NIEZGODNEGO Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA
- ZABARWIENIA ODZIEŻĄ LUB INNYMI BARWNIKAMI
- BRAKU SYSTEMATYCZNEGO CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI WYROBU BĄDŹ UŻYWANIE W TYM CELU NIEPRZEZNACZONYCH DO TEGO ŚRODKÓW CHEMICZNYCH, MAJĄCE BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI ZWIĄZEK ZE ZGŁOSZONĄ USTERKĄ MEBLI
- ZBYT INTENSYWNEGO OŚWIETLENIA ŚWIATŁEM SŁONECZNYM LUB SZTUCZNYM
- STWIERDZENIA JAKIEJKOLWIEK NAPRAWY, MODERNIZACJI, MODYFIKACJI, PRZERÓBKI LUB NIEPRAWIDŁOWEJ KONSERWACJI MEBLI, WYKONANEJ BEZPOŚREDNIO PRZEZ KUPUJĄCEGO LUB PRZEZ INNĄ NIŻ GWARANT OSOBĘ
- USZKODZEŃ MECHANICZNYCH
- SZKÓD SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWYM PRZEWOŻENIEM LUB PRZENOSZENIEM WYROBU PRZEZ KLIENTA
- UŻYWANIEM MEBLI W INNYCH WARUNKACH NIŻ WARUNKI DOMOWE

UWAGA: KOSZTY ZWIĄZANE Z  NIEUZASADNIONĄ WIZYTĄ SERWISU, RZECZOZNAWCY ITP. PONOSI KUPUJĄCY (KLIENT)